Menu

Aj Tipos bude maŇ• Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu

Aj Tipos bude maŇ• Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu

Aj Tipos bude maŇ• Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu

Nov√© Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu na Slovensku ofici√°lne funguje uŇĺ od janu√°ra 2024. Pr√≠pravou nov√©ho rezortu s√ļ poveren√≠ jeho tajomn√≠ci, pracovn√≠ci a ńŹalŇ°√≠ kompetentn√≠ pracovn√≠ci. Vznik nov√©ho ministerstva prijal s nadŇ°en√≠m nielen gigant v oblasti turizmu na Slovensku (TMR), ale aj ZdruŇĺenie cestovn√©ho ruchu SR a spolońćnosŇ• Tipos, pre ktor√ļ znamen√° vznik nov√©ho ministerstva aj nov√ļ √©ru v sp√īsobe financovania.

Ministerstvo priv√≠tali hr√°ńći v oblasti turizmu, Tipos aj ZCR

1. janu√°ra 2024 vzniklo Ministerstvo cestovn√©ho ruchu a Ň°portu Slovenskej republiky. Toto ministerstvo vzniklo na z√°klade podnetu novely tzv. kompetenńćn√©ho z√°kona, ktor√ļ v stredu (20. 12.) schv√°lili poslanci N√°rodnej rady SR v stredu 20.12.2023.

Novovzniknut√© ministerstvo ocenil najv√§ńćŇ°√≠ hr√°ńć v oblasti turizmu na Slovensku Tatry mountain resorts aj N√°rodn√° lot√©riov√° spolońćnosŇ• TIPOS. T√° okrem in√©ho pon√ļka skvel√Ĺ Tipos za registr√°ciu bez vkladu a ńŹalŇ°ie bonusy od Tiposu.

Cestovn√Ĺ ruch m√° obrovsk√Ĺ potenci√°l, Ňĺij√ļ z neho cel√© regi√≥ny, a preto si zasl√ļŇĺi adekv√°tnu pozornosŇ• aj zo strany Ň°t√°tu v podobe ministerstva, ktor√©mu v jeho misii drŇĺ√≠me palce,“ vyjadril sa na margo vzniknut√©ho ministerstva Igor Rattaj, Ň°√©f predstavenstva spolońćnosti Tatry Mountain Resorts, ktor√° na Slovensku prev√°dzkuje horsk√© stredisk√° Jasn√° a Vysok√© Tatry, vodn√© parky BeŇ°eŇąov√° a Tatralandia a mnoho in√Ĺch ubytovac√≠ch a stravovac√≠ch zariaden√≠.

Aj N√°rodn√° lot√©riov√° spolońćnosŇ• Tipos bude od janu√°ra 2024 spadaŇ• pod spr√°vu nov√©ho ministerstva. Nov√© ministerstvo prijali s nadŇ°en√≠m:

Chceme, aby spolońćnosŇ• Tipos odv√°dzala ńćo najvyŇ°Ň°ie odvody z hazardn√Ĺch hier do slovensk√©ho Ň°portu. V s√ļvislosti s touto zmenou akcion√°ra d√ījde aj k √ļprave n√°Ň°ho podnikateńĺsk√©ho pl√°nu na rok 2024 tak, aby spńļŇąal poŇĺiadavky nov√©ho rezortu na eŇ°te v√§ńćŇ°iu priamu aj nepriamu podporu slovensk√Ĺch Ň°portovcov,“ potvrdil gener√°lny riaditeńĺ spolońćnosti Peter DeńŹo.

Dokonca aj Zv√§z cestovn√©ho ruchu (ZCR) SR sa vzniknut√©mu rezortu na Slovensku veńĺmi teŇ°√≠. Podńĺa Zv√§zu cestovn√©ho ruchu SR je potrebn√© v d√īsledku glob√°lnych kr√≠z n√°jsŇ• rieŇ°enie Ň°pecifick√Ĺch probl√©mov odvetvia.

„Potrebujeme lepŇ°iu koordin√°ciu n√°strojov na pomoc a reŇ°tart cestovn√©ho ruchu aj kv√īli tomu, Ňĺe to umoŇĺŇąuje lepŇ°√≠ rozvoj regi√≥nov. Nedostatok kvalifikovan√Ĺch pracovn√≠kov, investińćn√Ĺ dlh vo viacer√Ĺch zloŇĺk√°ch cestovn√©ho ruchu, absencia inform√°ci√≠ a d√°t br√°nia rozvoju a zlepŇ°eniu konkurencieschopnosti Slovenska, objasnil prezident zv√§zu Marek Harbuńĺ√°k.

Nov√© ministerstvo predstavuje aj nov√Ĺ zańćiatok sp√īsobu financovania
Nov√© ministerstvo predstavuje aj nov√Ĺ zańćiatok sp√īsobu financovania

Ide o ministerstvo, ktoré Slovensko potrebuje

Andrej Danko ńŹalej na margo vzniku nov√©ho ministerstva potvrdil. ‚ÄěJe to ministerstvo, ktor√© Slovensko potrebuje. Pre rozpońćet Ň°t√°tu to bude takmer nezaŇ•aŇĺuj√ļce. Po ministerstv√°ch sa venuje cestovn√©mu ruchu a Ň°portu 210 √ļradn√≠kov. Chceme, aby aj Ň°t√°tna akciov√° spolońćnosŇ• Tipos bola v spr√°ve tohto ministerstva. Tak by sa peniaze z hazardu nestr√°cali v anonymite Ň°t√°tnej spr√°vy, ale iŇ°li cielene na podporu Ň°portu a cestovn√©ho ruchu‚Äú.

Pre spolońćnosŇ• Tipos to v praxi znamen√°, Ňĺe uŇĺ nebude patriŇ• pod ministerstvo financi√≠.

‚ÄěJe to revoluńćn√©, ale chceme maŇ• istotu, Ňĺe peniaze z hazardu sa vr√°tia do Ň°portu a do cestovn√©ho ruchu,‚Äú¬†dodal Andrej Danko.

Pr√≠jmy zo spolońćnosti Tipos by sa mali aj ńŹalej pouŇĺ√≠vaŇ• na podporu kult√ļry. Ak si chceŇ° staviŇ• prostredn√≠ctvom spolońćnosti Tipos, m√°Ň° v r√°mci Ň°portu takmer neobmedzen√© moŇĺnosti. Jednou z nich je napr√≠klad aj discipl√≠na alpsk√© lyŇĺovanie.

Ak√© lot√©rie Tipos pon√ļka?

Aktu√°lny jackpot
27 000 000  ‚ā¨ (V√Ĺnimońćne sa hr√° o vecn√© ceny)
Aktu√°lny jackpot
6 862 425  ‚ā¨
Aktu√°lny jackpot
5 000 000  ‚ā¨
Aktu√°lny jackpot
568 915  ‚ā¨
Aktu√°lny jackpot
480 000  ‚ā¨
Aktu√°lny jackpot
72 000  ‚ā¨
Aktu√°lny jackpot
19 648  ‚ā¨
Z√°kaz hrania hazardn√Ĺch hier osob√°m mladŇ°√≠m ako 18 rokov. Hazardn√© hry predstavuj√ļ riziko vysok√Ĺch finanńćn√Ĺch str√°t. Nadmern√© hranie prin√°Ň°a so sebou aj moŇĺn√© zdravotn√© rizik√°.

Ako bude nov√© ministerstvo fungovaŇ•?

Nov√© ministerstvo bude maŇ• dvoch Ň°t√°tnych tajomn√≠kov – jeden bude maŇ• na starosti Ň°port a druh√Ĺ cestovn√Ĺ ruch. Nov√© ministerstvo bude financovan√© z dane z pr√≠jmov prev√°dzkovateńĺsk√Ĺch st√°vkov√Ĺch kancel√°ri√≠ a hazardn√Ĺch hier a zo zisku Ň°t√°tnej akciovej spolońćnosti Tipos.

‚ÄěNejdeme budovaŇ• nejak√© ministerstvo pre niekoho, ale ideme zosumarizovaŇ• zamestnancov Ň°t√°tnej spr√°vy. Minister bude kontaktnou osobou vo vl√°de aj na systematiz√°ciu a ńćerpanie eurofondov, ako aj systematiz√°ciu pomoci pre podnikateńĺov,‚Äú potvrdil Andrej Danko.

҆port a cestovn√Ĺ ruch s√ļ najv√§ńćŇ°√≠mi prispievateńĺmi do Ň°t√°tneho HDP a najv√§ńćŇ°√≠mi zamestn√°vateńĺmi v segmente.

VyuŇĺi aj nejak√Ĺ z bonusov ostatn√Ĺch spolońćnost√≠

Hodnotenie
96%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
93 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
98 %
Hodnotenie
95%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
98 %
Hodnotenie
95%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
100 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
94%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
94 %
Hodnotenie
93%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
94 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
92 %
Hodnotenie
92%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
88 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
92 %
Hodnotenie
92%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
91%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
100 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
80 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
88 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
100 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
80 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
80 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
80 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
88 %
Hodnotenie
90%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
90 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Hodnotenie
89%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
92 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
86 %
Hodnotenie
88%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
94 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
80 %
Hodnotenie
85%

Ako hodnotíme bonusy?

Celkov√© hodnotenie bonusov je urńćen√© na z√°klade viac faktorov: v√ĹŇ°ka bonusu, hodnotenie spolońćnosti, jednoduchosti z√≠skania, hodnotenie hr√°ńćov a podmienky z√≠skania bonusu.

Celkov√° v√ĹŇ°ka bonusu
80 %
JednoduchosŇ• z√≠skania
90 %
Z√°kaz hrania hazardn√Ĺch hier osob√°m mladŇ°√≠m ako 18 rokov. Hazardn√© hry predstavuj√ļ riziko vysok√Ĺch finanńćn√Ĺch str√°t. Nadmern√© hranie prin√°Ň°a so sebou aj moŇĺn√© zdravotn√© rizik√°.
P√°ńćil sa v√°m tento ńćl√°nok

Autor obsahu

S√ļvisiace ńćl√°nky

Pridaj koment√°r

Odoslan√≠m s√ļhlas√≠te so spracovan√≠m osobn√Ĺch √ļdajov .
Zatiańĺ neboli pridan√© Ňĺiadne koment√°re.